2/15/2023


Trong bảng cuộn Create > Geometry > Standard Primitives của 3dsmax ta có tổng cộng 11 công cụ vẽ các khối cơ bản và 13 công cụ vẽ các khối mở rộng Extended Primitives, tất cả các đối tượng này cùng với các hình vẽ shapes 2d sau khi dùng 8 cách chuyển thành khối 3d đều có thể chuyển thành chế độ editpoly. Muốn hiệu chỉnh được 5 cấp độ này thì ta bấm chuột phải vào đối tượng chọn mục Convert to Editable Poly hoặc vào bảng cuộn Modify chọn Edit Poly. 

 

cách hiệu chỉnh 5 cấp độ editpoly trong 3dsmax

Sau khi các khối hình học Geometry được chuyển sang Poly thì các bạn có thể hiệu chỉnh 5 cấp độ thứ cấp của nó là : Vertex (đỉnh) - Edge (cạnh) - Border (Chu tuyến) - Polygon (mặt) và Element (phần tử). Tương đương với các phím tắt là 1, 2, 3, 4 và 5.

Continue reading

2/02/2023

 

Trong bảng cuộn create > shapes của 3dsmax ta có tổng cộng 13 lệnh vẽ 2d có thuật ngữ giống như bên Autocad, trong đó chỉ có lệnh vẽ line thì đối tượng tạo ra mới có 3 cấp độ thứ cấp hiệu chỉnh spline, các đối tượng shape còn lại muốn hiệu chỉnh được 3 cấp độ này thì ta phải attach vào đối tượng line hoặc chọn nó rồi bấm chuột phải chọn mục Convert to Editable Spline hoặc vào bảng cuộn Modify chọn Edit Spline.   

 

cách vẽ hình shape 2d trong 3dsmax

Sau khi các shapes được chuyển sang Spline có thể chỉnh sửa thì các bạn có thể hiệu chỉnh 3 cấp độ thứ cấp của nó là : vertex - segment - spline. Tương đương với các phím tắt là 1, 2 và 3.

Hầu hết các lệnh để hiệu chỉnh Spline có thể được truy cập nhanh nếu bạn click chuột phải vào đường Spline được chọn ngoài các truy cập tại bảng lệnh Modify.

Continue reading