9/30/2021

CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TRONG AUTOCAD ( P1)

 

BÀI 5 : CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TRONG AUTOCAD

( PHẦN 1)

Ở bài học trước các bạn đã được hướng dẫn cách vẽ đường thẳng, đường tròn, hình chữ nhật, hình elip và hình đa giác. Và cũng đã biết sữ dụng lệnh để vẽ đường cong, vẽ đường đa tuyến, vẽ hình vành khuyên, vẽ hình tô đặc, vẽ đường cong spline. Hôm nay chúng ta bắt đầu làm quen với các lệnh hiệu chỉnh thông dụng để xử lý bản vẽ của chúng ta 1 cách dễ dàng hơn.

 

1. CÁCH SAO CHÉP ĐỐI TƯỢNG BẰNG LỆNH COPY

(LỆNH GÕ TẮT "CP" HOẶC "CO") :

Để sao chép đối tượng trong ACAD bạn cần xác định điểm bắt đầu và điểm cần sao chép đến bằng cách nhập toạ độ trực tiếp hoặc bắt dính điểm vào hình vẽ.
cách sao chép đối tượng trong autocad

- Gõ CP rồi enter.
- Select objects: chọn đối tượng cần sao chép
- Select objects: chọn tiếp đối tượng nếu không thì gõ enter.
- Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: xác định điểm bắt
  đầu (điểm chuẩn) bằng cách bấm nút chuột trái 1 lần rồi buông nút chuột ra (chú ý
  không giữ nút chuột).
- Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: xác định điểm
  thứ hai (điểm đến) để sao chép đối tượng đến đó bằng cách bấm nút chuột trái 1
  lần nữa.
- Specify second point or [Array/Exit/Undo]: gõ enter để kết thúc lệnh
 
* Nếu tại dòng lệnh này :
- Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: ta gõ chữ A rồi enter hoặc bấm vào chữ Array thì dòng lệnh hỏi tiếp :
- Enter number of items to array: nhập vào số lượng đối tượng cần sao chép.
- Specify second point or [Fit]: xác định khoảng cách cần sao chép bằng cách nhập toạ độ trực tiếp hoặc bấm chuột trái để xác định khoảng cách. Khi đó các đối tượng được sao chép sẽ có khoảng cách đều nhau từ đối tượng gốc.
- Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: enter để kết thúc lệnh.
 
* Nếu tại dòng lệnh này :
- Specify second point or [Fit]: ta bấm vào chữ Fit hoặc gõ chữ F rồi enter thì dòng
  lệnh sẽ hỏi tiếp :
- Specify second point or [Array] : Thì lúc này ta nhập khoảng cách tổng tính từ
  điểm đầu tiên đến điểm thứ hai cần sao chép nó sẽ chia đều số đối tượng ra trong
  khoảng cách đó.
- Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: enter để kết thúc lệnh.
 
+ Các bạn có thể bấm vào link clip video hướng dẫn bên dưới để thực hành theo lệnh copy và move nhé.
 
 

2. CÁCH DI CHUYỂN ĐỐI TƯỢNG BẰNG LỆNH MOVE

(LỆNH GÕ TẮT "M") :

Để di chuyển đối tượng trong ACAD bạn cần xác định điểm bắt đầu và điểm cần di chuyển đến bằng cách nhập toạ độ trực tiếp hoặc bắt dính điểm vào hình vẽ. Cách thức thực hiện này và cú pháp dòng lệnh giống y chang như lệnh copy.
cách di chuyển đối tượng trong autocad

- Gõ M rồi enter.
- Select objects: chọn đối tượng cần di chuyển
- Select objects: chọn tiếp đối tượng nếu không thì gõ enter.
- Specify base point or [Displacement] <Displacement>: xác định điểm bắt
  đầu (điểm chuẩn) bằng cách bấm nút chuột trái 1 lần rồi buông nút chuột ra (chú ý
  không giữ nút chuột).
- Specify second point or <use first point as displacement>: xác định điểm
  thứ hai (điểm đến) để di chuyển đối tượng đến đó bằng cách bấm nút chuột trái 1
  lần nữa.

 

3. CÁCH CẮT TỈA ĐỐI TƯỢNG BẰNG LỆNH TRIM

(LỆNH GÕ TẮT "TR") :

Để cắt tỉa đối tượng trong ACAD bạn cần xác định đối tượng hoặc đoạn thẳng làm giới hạn đường cắt rồi chọn phần cần cắt là xong.
cách cắt tỉa đối tượng trong autocad

- Gõ TR rồi enter.
- Select objects or [mOde] <select all>: chọn đường thẳng hoặc đối tượng làm giới
  hạn đường cắt.
- Select objects: gõ enter nếu không chọn nữa.
- Select object to trim or shift-select to extend or
  [cuTting edges/Fence/Crossing/mOde/Project/Edge/eRase]: chọn phần cần
  cắt hay chọn cắt phía bên nào.
- Select object to trim or shift-select to extend or
  [cuTting edges/Fence/Crossing/mOde/Project/Edge/eRase/Undo]: gõ enter.
 
* Chú ý : cú pháp lệnh trên đây là của version Autocad đời cao, các version Autocad thấp hơn có thể không giống hoàn toàn nhưng cách thức thực hiện lệnh thì giống nhau.
 
+ Các lệnh con phía trên ít khi nào sữ dụng nhưng chỉ nên chú ý vào 2 chức năng này, đó là mOdeEdge.
- Khi chọn mOde hoặc gõ chữ O thì hiện ra dòng lệnh :
- Enter a trim mode option [Quick/Standard] <Standard>: mặc định là chế độ quick
  có nghĩa là không cần chọn đường giới hạn cắt, chỉ cần chọn phần cần cắt là
  xong.Còn nếu muốn làm theo cách thức cũ thì ta chọn Standard hoặc gõ chữ S
  thì cách thức thực hiện lệnh sẽ như các thao tác hướng dẫn phía trên.

- Còn đối với chức năng Edge thì dòng lệnh sẽ hiện ra như sau : 
- Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: mặc
  định nó là no extend còn nếu mình chọn extend hoặc gõ chữ E thì 2 đường hoặc
  2 đối tượng không cần giao nhau nó cũng cắt luôn.

+ Các bạn bấm vào link bên dưới để xem video clip hướng dẫn thực hành lệnh trim và extend trong autocad.
 
 

4. CÁCH NỐI DÀI ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG CONG BẰNG LỆNH EXTEND

(LỆNH GÕ TẮT "EX") :

Cú pháp thực hiện của lệnh extend này y chang như lệnh trim, để nối dài đoạn thẳng hoặc đường cong trong ACAD bạn cần xác định đối tượng hoặc đoạn thẳng làm giới hạn điểm cần kéo dài đến rồi chọn đoạn đầu mút của đoạn thẳng hoặc đường cong là xong.
cách nối dài đoạn thẳng trong autocad

- Gõ EX rồi enter.
- Select objects or [mOde] <select all>: chọn đường thẳng hoặc đối tượng làm giới
  hạn đường kéo dài của đoạn thẳng hoặc đường cong.
- Select objects: gõ enter nếu không chọn nữa.
- Select object to extend or shift-select to trim or
  [Boundary edges/Fence/Crossing/mOde/Project/Edge]: chọn đầu mút đoạn thẳng hoặc đầu mút đường cong cần kéo dài.
- Select object to extend or shift-select to trim or
  [Boundary edges/Fence/Crossing/mOde/Project/Edge/Undo]: gõ enter.

* Chú ý : cú pháp lệnh trên đây là của version Autocad đời cao, các version Autocad thấp hơn có thể không giống hoàn toàn nhưng cách thức thực hiện lệnh thì giống nhau.  

+ Các lệnh con phía trên ít khi nào sữ dụng và cách thức thực hiện giống cách làm lệnh trim.

 

5. CÁCH SAO CHÉP ĐỐI TƯỢNG SONG SONG VỚI MỘT KHOẢNG CÁCH CHO TRƯỚC BẰNG LỆNH OFFSET

(LỆNH GÕ TẮT "O") :

Muốn sao chép đối tượng với một khoảng cách đều nhau thì ta dùng lệnh offset và nhập trước khoảng cách cần sao chép rồi sao đó chọn hướng sao chép ta mong muốn bằng cách di chuyển con trỏ chuột.
cách sao chép đối tượng với 1 khoảng cách đều nhau trong autocad

- Gõ O rồi enter.
- Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <0>: nhập khoảng cách cần
  sao chép song song.
- Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: chọn đối tượng cần sao chép.
- Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: chọn hướng sao
  chép bằng cách di chuyển con trỏ chuột theo hướng ta mong muốn.
- Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: gõ enter để kết thúc lệnh.

 + Các lệnh con cần chú ý là :

- Erase : gõ chữ E > sẽ sao chép đối tượng ra vị trí mới đồng thời xoá đối tượng
  gốc đi giống như là di chuyển đối tượng.
- Layer : gõ chữ L > sao chép đối tượng ra nhưng đối tượng được sao chép sẽ
  nằm trong một layer mới.
- Multiple : gõ chữ M > chức năng này cho phép ta không cần gõ enter để lặp lại
  lệnh offset khi sao chép bậc thang chẳng hạn, chỉ cần chọn multiple và click chuột
  trái liên tục, mỗi lần click thì nó sẽ sao chép thêm một đối tượng mới. 

+ Các bạn có thể bấm vào link  bên dưới để xem video clip hướng dẫn cách thực hiện lệnh offset.
 

 

 
Xem thêm :
 

No comments:

Post a Comment