Showing posts with label Cơ khí. Show all posts
Showing posts with label Cơ khí. Show all posts

5/31/2019

1. Kích thước tuốc nơ vít đầu dẹt :

thong so kich thuoc tuoc no vit dau det

- Đường kính thanh vít & chiều dài ø x D (mm) :
. 3mm x 75mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. 3mm x 100mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. 3mm x 125mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. 3mm x 150mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. 5mm x 75mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. 5mm x 100mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. 5mm x 150mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. 5mm x 200mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. 6.5mm x 45mm - đường kính tay cầm : 29.2mm
. 6.5mm x 100mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 6.5mm x 125mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 6.5mm x 150mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 6.5mm x 200mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 6.5mm x 250mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 8mm x 150mm - đường kính tay cầm : 34.3mm
. 8mm x 200mm - đường kính tay cầm : 34.3mm
. 8mm x 250mm - đường kính tay cầm : 34.3mm

2. Kích thước tuốc nơ vít đầu bake :


thong so kich thuoc tuoc no vit dau bake

- Đường kính thanh vít & chiều dài ø x D (mm) :
. 0mm x 60mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. 0mm x 100mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. 0mm x 125mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. 0mm x 150mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. 1mm x 75mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. 1mm x 100mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. 1mm x 150mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. 1mm x 200mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. 2mm x 45mm - đường kính tay cầm : 29.2mm      
. 2mm x 100mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 2mm x 150mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 2mm x 200mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 2mm x 250mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. 8mm x 150mm - đường kính tay cầm : 34.3mm
. 8mm x 200mm
- đường kính tay cầm : 34.3mm
. 8mm x 250mm - đường kính tay cầm : 34.3mm

3. Kích thước tuốc nơ vít đầu lục giác chìm :


thong so kich thuoc tuoc no vit dau luc giac chim

- Đường kính thanh vít & chiều dài ø x D (mm) :
. T6 x 80mm - đường kính tay cầm : 16.5mm       
. T7 x 80mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. T8 x 80mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. T10 x 80mm - đường kính tay cầm : 16.5mm
. T15 x 80mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. T20 x 120mm - đường kính tay cầm : 29.5mm      
. T25 x 120mm - đường kính tay cầm : 29.5mm
. T27 x 120mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. T30 x 120mm - đường kính tay cầm : 32.2mm
. T40 x 120mm - đường kính tay cầm : 32.2mm

4. Kích thước tuốc nơ vít đầu dẹt cán trong :

quy cach tuoc no vit can trong dau det
 - Đường kính thanh vít & chiều dài ø x D (mm) : 
. 3mm x 50mm
. 3mm x 75mm
. 3mm x 100mm
. 3mm x 150mm
. 4mm x 75mm
. 4mm x 150mm

. 6mm x 100mm
. 6mm x 150mm 

. 6mm x 200mm
. 6mm x 250mm

. 6mm x 300mm
. 8mm x 150mm
. 8mm x 250mm

5. Kích thước tuốc nơ vít đầu bake cán trong :

quy cach tuoc no vit dau bake can trong

 - Đường kính thanh vít & chiều dài ø x D (mm) : 
. 0mm x 50mm
. 0mm x 100mm
. 0mm x 150mm
. 1mm x 100mm
. 1mm x 150mm
. 1mm x 200mm

. 2mm x 100mm
. 2mm x 150mm 

. 2mm x 200mm
. 2mm x 250mm

. 3mm x 150mm
. 3mm x 200mm
. 3mm x 250mm
. 3mm x 300mm

5. Kích thước vít thử điện :

quy cach vit thu dien cac loai

 - Đường kính thanh vít & chiều dài ø x D (mm) : 
. 3.5mm x 127mm
. 3.5mm x 133mm
. 5mm x 178mm

 

Continue reading