Showing posts with label Giấy Vẽ. Show all posts
Showing posts with label Giấy Vẽ. Show all posts

11/07/2015

kich thuoc cac loai giay

Có nhiều khổ giấy tùy thuộc phần nhiều vào loại giấy. Tuy nhiên, có 2 loại 
khổ giấy thông dụng là 65x86cm và 79x109cm.

Khổ 65x86cm rất thích hợp cho những ấn phẩm có kích thước là bội số của A4 như:A5, A4, A3, A2, A1.
Continue reading