6/22/2016

KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT CÁC LOẠI

A. LOẠI MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG :

1) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT CỬA NGANG 6 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 597

- Chiều sâu (mm) : 530

- Chiều cao (mm) : 850  

kich thuoc may giat cua ngang 6 kg

2) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT SẤY LẮP ÂM 6 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 596

- Chiều sâu (mm) : 540

- Chiều cao (mm) : 820-850

- Không gian lắp đặt máy (R x S x C) : 600 x 560 x 860 mm
kich thuoc may say lap am 6 kg

3) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT SẤY LẮP ÂM 8 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 600

- Chiều sâu (mm) : 541

- Chiều cao (mm) : 850

- Không gian lắp đặt máy (R x S x C) : 620 x 560 x 860 mm

kich thuoc may say lap am 8 kg

4) KÍCH THƯỚC MÁY SẤY 6 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 600

- Chiều sâu (mm) : 540

- Chiều cao (mm) : 850

kich thuoc may say 6 kg

5) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG 7 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 550

- Chiều sâu (mm) : 600

- Chiều cao (mm) : 850
kich thuoc may giat cua ngang 7 kg

6) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG 7.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 600

- Chiều sâu (mm) : 568

- Chiều cao (mm) : 850
kich thuoc may giat cua ngang 7.5 kg

7) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG 8 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 600

- Chiều sâu (mm) : 568

- Chiều cao (mm) : 850
kich thuoc may giat cua ngang 8 kg

8) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG 8.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 550

- Chiều sâu (mm) : 600

- Chiều cao (mm) : 800
kich thuoc may giat cua ngang 8.5 kg

9) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG 9 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 580

- Chiều sâu (mm) : 600

- Chiều cao (mm) : 850
kich thuoc may giat cua ngang 9 kg

10) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG 10 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 600

- Chiều sâu (mm) : 665

- Chiều cao (mm) : 850
kich thuoc may giat cua ngang 10 kg

11) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG 10.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 550

- Chiều sâu (mm) : 600

- Chiều cao (mm) : 850
kich thuoc may giat cua ngang 10.5 kg

12) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA NGANG 11 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 596

- Chiều sâu (mm) : 665

- Chiều cao (mm) : 850

kich thuoc may giat cua ngang 11 kg

B. LOẠI MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN :

1) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 7 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 563

- Chiều sâu (mm) : 569

- Chiều cao (mm) : 930
kich thuoc may giat cua tren 7 kg


2) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 7.2 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 540

- Chiều sâu (mm) : 560

- Chiều cao (mm) : 850
kich thuoc may giat cua tren 7.2 kg

3) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 7.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 560

- Chiều sâu (mm) : 575

- Chiều cao (mm) : 950
kich thuoc may giat cua tren 7.5 kg

4) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 7.6 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 525

- Chiều sâu (mm) : 571

- Chiều cao (mm) : 930
kich thuoc may giat cua tren 7.6 kg

5) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 8 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 540

- Chiều sâu (mm) : 540

- Chiều cao (mm) : 910
kich thuoc may giat cua tren 8 kg

6) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 8.2 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 585

- Chiều sâu (mm) : 605

- Chiều cao (mm) : 990
kich thuoc may giat cua tren 8.2 kg

7) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 8.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 540

- Chiều sâu (mm) : 540

- Chiều cao (mm) : 910
kich thuoc may giat cua tren 8.5 kg

8) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 9 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 580

- Chiều sâu (mm) : 600

- Chiều cao (mm) : 950
kich thuoc may giat cua tren 9 kg

9) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 9.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 592

- Chiều sâu (mm) : 600

- Chiều cao (mm) : 994
kich thuoc may giat cua tren 9.5 kg

10) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 10 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 590

- Chiều sâu (mm) : 606

- Chiều cao (mm) : 960
kich thuoc may giat cua tren 10 kg

11) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 10.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 592

- Chiều sâu (mm) : 600

- Chiều cao (mm) : 994
kich thuoc may giat cua tren 10.5 kg

12) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 11 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 590

- Chiều sâu (mm) : 606

- Chiều cao (mm) : 992
kich thuoc may giat cua tren 11 kg

13) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 11.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 640

- Chiều sâu (mm) : 680

- Chiều cao (mm) : 1014

kich thuoc may giat cua tren 11.5 kg


14) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 12 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 590

- Chiều sâu (mm) : 606

- Chiều cao (mm) : 958
kich thuoc may giat cua tren 12 kg

15) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 13 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 640

- Chiều sâu (mm) : 696

- Chiều cao (mm) : 1100
kich thuoc may giat cua tren 13 kg

16) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 13.5 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 680

- Chiều sâu (mm) : 640

- Chiều cao (mm) : 1030
kich thuoc may giat cua tren 13.5 kg

17) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 14 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 630

- Chiều sâu (mm) : 690

- Chiều cao (mm) : 1080
kich thuoc may giat cua tren 14 kg

18) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 16 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 630

- Chiều sâu (mm) : 690

- Chiều cao (mm) : 1100
kich thuoc may giat cua tren 16 kg

19) KÍCH THƯỚC MÁY GIẶT NẮP CỬA TRÊN 17 Kg :


- Chiều rộng (mm) : 632

- Chiều sâu (mm) : 670

- Chiều cao (mm) : 1020

kich thuoc may giat cua tren 17 kg

No comments:

Post a Comment